Categories

Salty Aloe

This product claims (in Afrikaans): "Die genesingsvoordele van Salty Aloe is die afgelope paar jaar klinies getoets op mense wie se immuunstelsels onder-druk was." ("The healing benefits of Aloe Salty have been clinically tested during the past few years on people whose immune systems were under pressure.") 

Well the truth is simply that there are no clinical studies conducted on this product. Here is a report written by Annelie Mare published in the Afrikaans newspaper, Die Beeld. 

http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/2011/01/14/SK/12,13/SKannelieaalwyn.html

Vrae oor aalwynproduk wat lyers aan ongeneeslike siektes ‘genees’
annelie.mare

’n Plaaslik vervaardigde produk met die naam Salty Aloe, wat tans landwyd versprei word saam met beweerde anekdotiese bewyse dat dit “hoop bied” vir pasiënte met kanker, MIV/vigs en tuberkulose, lok gemengde reaksie uit.

Die produk, wat deur me. Dassie de Jager ontwikkel is, word deur die Aloe Ferox-aalwynfabriek in Albertinia vervaardig en ook deur sy agente versprei.

Bemarkingsmateriaal in die Aloe Ferox-nuusbrief aan verspreiders, wat in Julie en Augustus verlede jaar uitgereik is, maak veral melding van gebruikers wat sê hulle het by die produk baat gevind.

“Die genesingsvoordele van Salty Aloe is die laaste paar jaar klinies getoets op mense wie se immuunstelsels onder druk was. Die resultate is indrukwekkend: Mense wat besig was om te sterf, het herstel van ‘ongeneeslike’ siektes,” lui die brief.

Prof. Roy Jobson, ’n dokter en akademikus verbonde aan Rhodes-universiteit se departement farmakologie, het gesê bemarkingsmateriaal soos dié is “kommerwekkend”.

“Indien die bemarkers of vervaardigers van Salty Aloe nie die veiligheid en effektiwiteit van die produk wetenskaplik kan staaf nie, behoort hulle nie die bewerings te maak wat hulle wel doen nie,” het hy gesê.

Mev. Leah Coetzee, mede-eienaar van die Aloe Ferox-fabriek, het gister gesê al die produkte wat daar vervaardig word, is getoets om die veiligheid daarvan te verseker.

Mnr. Ronnie Ambachtsheer, ’n navorser by die fabriek, het gesê die nuusbrief verwys na De Jager se eie navorsing en inligting wat sy ingesamel het, en dat Aloe Ferox dit dus nie onderskryf nie. Hy het gesê daar word beplan om wetenskaplike toetse op die middel uit te voer.

Van die dokters wat deur Die Burger genader is vir hul mening oor die middel, wou dit nie onmiddellik afskiet nie omdat daar geen bewyse is om te staaf dat die middel nié werk nie.

Jobson was egter nie met hierdie standpunt tevrede nie.“Totdat daar bewyse is dat die produk werk, behoort ’n mens altyd – in die pasiënt en verbuiker se belang – aan te neem dat dit nie werk nie.”

 

 

Translated by Google:

A locally produced product called Aloe Salty, now distributed countrywide with alleged anecdotal evidence that it "offers hope" for patients with cancer, HIV /

AIDS and tuberculosis, attract mixed response.

The product, made by me. Dassie Hunter developed, by the Aloe Ferox-aalwynfabriek Albertinia manufactured and distributed by its agents.

Promotional material in Aloe Ferox newsletter to distributors, who in July and August last year issued, makes particular mention of users say they have the product benefited.

"The healing benefits of Aloe Salty the last few years, clinically tested on people whose immune systems under pressure. The results were impressive: people who were dying, the restoration of incurable "diseases," reads the letter.

Prof. Roy Jobson, a physician and scholar associated with Rhodes University's department of pharmacology, said marketing material like this is "alarming".

"If the marketers or manufacturers of Aloe Salty not the safety and efficacy of the product can scientifically substantiate, they should not make claims that they are doing," he said.

Mrs. Leah Coetzee, co-owner of the Aloe Ferox plant, said all products are manufactured, tested for their safety assurance.

Mr. Ronnie Ambachtsheer, a researcher at the factory, said the newsletter refers to the hunter's own research and information she gathered, and Aloe Ferox therefore not underwritten. He said there are plans to conduct scientific tests on the means to perform.

Some of the doctors approached by The Civic for their opinion about the middle, would not immediately discharge as there was no evidence to substantiate that the product does not work.

Jobson was not satisfied with this position it. "Until there is evidence that the product works, one should always – in the patient and consumer's interest – to assume that it does not work."

3 comments to Salty Aloe

 • Mrs Dassie de Jager

  If there are any questions or enquiries around this product 'salty-aloe' feel free to contact the product owner/ developer, Mrs Dassie de Jager, telephone number 0724970841. Currently residing in Beaufort Western Cape.

 • Harris

  CAMcheck does not support the viral marketing of products in this way: if any readers do choose to contact Dassie de Jager they should ask for the evidence that her product works, proof that it is safe, and ask why it is not registered with the MCC. Then please post her responses on this page.

 • Freda Bodenstein

  Mev De Jager
  Baie dankie vir u bydrae om my te red van die medici se pille en onkunde om die e.coli wat ek deur ‘n Rife masjien moes laat uitvang, uit my lyf te kry.
  Ek kon vir weke nie loop op my regterbeen nie, was aan die bloei en Dokters diagnotiseer my in onkunde met hipertensie, waarvan slegs EEN tablet amper my dood veroorsaak het, want ek het gedink ek kry ‘n beroerte met oe wat spring, spiere wat trek in alle rigtings en met ‘n koors van 189/120.
  Ek het van Salty Aloe gehoor by ‘n Rife agentskap en dit prober en vandag kan ek loop, is dankbaar vir die LEWE wat God my gegee het en dat ek ander van hierdie wonder middel kan vertel.
  God seen u
  Mev Freda Bodenstein
  Kriel

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.